De Kunst van Lezen nieuwsbrief -
Kunst van Lezen
Kunst van Lezen nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor directies en management

Met deze nieuwsbrief informeren we u wanneer we nieuws hebben op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek) in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze voortaan persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.

 Vervolgsubsidie Tel mee met Taal vanaf 1 augustus
Kunst van Lezen moedigt bibliotheken aan om, samen met lokale of regionale partners uit kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en onderwijs, gebruik te maken van de vervolgsubsidie Tel mee met Taal die per 1 augustus 2018 openstaat. Er is een bedrag van 2.300.000 euro beschikbaar voor het beter bereiken van laagtaalvaardige ouders.   
Lees verder
 Algemeen Overleg laaggeletterdheid 
Minister Van Engelshoven is op 13 en 26 juni tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer in gesprek gegaan met de Kamercommissie OCW over laaggeletterdheid en in het bijzonder over het actieprogramma Tel mee met Taal. Tijdens dit AO zijn, in een aantal termijnen, vragen gesteld door Kamerleden die beantwoord zijn door de minister. Zowel preventie als curatie van laaggeletterdheid kwamen aan bod waarbij de inzet van bibliotheken en de programma’s Boekstart en de Bibliotheek op school meermalen positief genoemd werden.
Lees verder
 OCW: Voorkeursmodel de Bibliotheek op school  
Eind december 2017 heeft minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de Midterm Review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In haar brief geeft ze een reactie op ‘De openbare bibliotheken en het leenrecht’ en in het bijzonder op de rol van de Bibliotheek op school in de leenrechtdiscussie. De minister stelt het volgende voor: ‘Mijn voorkeur heeft een model van dBos, waarbij de boeken eigendom zijn van de lokale openbare bibliotheek en aan leerlingen kunnen worden uitgeleend via de school.’ Daarnaast noemt zij nog drie verbeterpunten: een landelijk datawarehouse, ondersteuning van jeugdauteurs en voorlichting en informatie over Auteursrecht en leenrecht. 
Lees verder
 Extra onderzoek vergoeding uitgeleende boeken  
In het onderzoek naar de vergoedingen voor uitgeleende boeken ontbrak nog een aantal gegevens over de uitleningen die via de Bibliotheek op school gaan. Kunst van Lezen heeft die gegevens wel nodig om het gesprek over de vergoedingen goed te kunnen voeren. Daarom hebben we in januari via Desan een extra onderzoek uitgezet. Het rapport over de uitleningen is nu verschenen. 
Lees verder
 Certificering educatieve dienstverlening bibliotheken
Kunst van Lezen maakt zich al jaren sterk voor het certificeren van de educatieve dienstverlening van bibliotheken richting kinderopvang en onderwijs. In 2017 is Kunst van Lezen/Stichting Lezen zowel vertegenwoordigd geweest in de stuurgroep als de werkgroep rond de nieuwe certificering waarin de educatieve dienstverlening een plaats heeft gekregen. 
Lees verder
 Advies Raad voor Cultuur: zet in op leesbevordering en geletterdheid
De Raad voor Cultuur heeft op 19 april jl. het sectoradvies Letteren en Bibliotheken met de titel De daad bij het woord gepubliceerd. In het advies legt de Raad veel nadruk op het belang van geletterdheid en de positieve gevolgen van lezen en leesbevordering. De Raad noemt de activiteiten die Stichting Lezen ontplooit ter vergroting van het leesplezier bij jongere lezers van levensbelang. “Het leesbevorderings-programma Kunst van Lezen, dat Stichting Lezen samen met de Koninklijke Bibliotheek coördineert, werpt zijn vruchten af.” Tegelijkertijd constateert de Raad dat er op het gebied van leesbevordering nog veel werk aan de winkel is
Lees verder
 Staat van het Onderwijs: leesprestaties nemen af
Het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is in de afgelopen twintig jaar haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijks verslag van de Onderwijsinspectie. In het afgelopen jaar is vooral de daling van de leesprestaties opmerkelijk. In 2016 haalde nog 76% het streefniveau, in 2017 was dat nog maar 65%. Voor Stichting Lezen onderstrepen de dalende leesprestaties de noodzaak vol te blijven inzetten op leesbevordering thuis, en ook in kinderopvang en op scholen.
Lees verder
 Drie onderzoeken naar leesmotivatie en leestijd bij kinderen
De afgelopen maanden zijn er drie onderzoeksrapporten verschenen over lezen, leesmotivatie en leestijd. Zo blijkt dat Nederlandse kinderen minder van lezen houden dan leeftijdsgenoten in andere landen en dat het percentage tieners dat minimaal 10 minuten per week boeken, kranten, tijdschriften en nieuwssites leest, in tien jaar tijd is gedaald van 65 naar 40 procent. Interventies zoals de Bibliotheek op school die de intrinsieke leesmotivatie stimuleren, blijven daarom onverminderd van belang.
Lees verder
Deze nieuwsbrief is verstuurd naar stieneke.eising@gmail.com. Klik hier om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te schrijven.

© 2018 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl
Verzorgd door MailingLijst