- english version
Positions #4
1 december 2018 - 28 april 2019
Het Van Abbemuseum presenteert Positions #4: Gluklya, Naeem Mohaiemen (genomineerd voor de Turner Prize 2018) en het duo Sandi Hilal & Alessandro Petti. Deze kunstenaars schetsen een beeld van hoe mensen overal in de wereld, in moeilijke situaties het hoofd boven water houden. 
lees meer
Eindhovense kunstenaars exposeren
26 december 2018 - 6 januari 2019
Eindhovense kunstenaars collectief KEK-040! organiseert zijn jaarlijkse IBCAN Winter-tentoonstelling in het Van Abbemuseum en in De Bank. In het museum is een herdenkingstentoonstelling van de ramp met de MH-17 te zien. KEK-040! is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Stichting 298.000 Kraanvogels. Nog te zien tot 7 januari in het Volksparlement op de benedenverdieping van het museum. Je hebt voor deze tentoonstelling geen ticket nodig.
lees meer
STATE OF THE ART
10 januari 2019
Trends veranderen de samenleving, maar hoe, en wat nog belangrijker is, wat zijn die trends? Hoe beïnvloeden de aankomende trends in design en kunst onze keuzes? Je hoort het in STATE OF THE ART 2019. Sprekers zijn curator en kunstfilosoof Steven ten Thije en kunstenaar Klaas Burger. Na het event sluiten we aan voor een drankje bij de nieuwjaarsbijeenkomst in de Werksalon. Tickets zijn online of aan de kassa verkrijgbaar voor €5,00. YAC-leden hebben gratis toegang. 
lees meer
Drag-Up #halfwaymakeup
10 januari 2019
In 2019 organiseert het Queering the Collection netwerk een aantal Drag-Ups. De eerste editie is op 10 januari; maak kennis met de wondere wereld van drag en met drag queen Maybe Boozeoisie, die jou haar make-up skills laat zien. Boozeoisie organiseert sinds 2016 underground feestjes waar speelsheid en inclusie de sfeer maken. Iedereen is welkom! 
lees meer
Van Abbemuseumkoor met gasten
13 januari 2019
Het Van Abbemuseumkoor organiseert (o.a.) elke 2 maanden een zangmanifestatie, de 15e editie is op zondag 13 januari. Vanaf 15.00 uur kun je luisteren naar het koor en verschillende muzikale gasten: het Oriental Dreams Ensemble - Sounds of Syria speelt wasla, een Arabische klassieke muziekvorm. Het twintigkoppige mannenkoor Southern Comfort Barber Mates uit Eindhoven brengt barbershopstyle naar de museumzaal. Ga naar de facebookpagina van het Van Abbemuseumkoor om meer te lezen en op de hoogte te blijven. 
lees meer
Stadsastronauten
7 februari 2019
Astronauten die de aardbol vanuit de ruimte hebben gezien, hebben daarna vaak een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor 'de blauwe planeet'. Theatermaakster Marjolijn van Heemstra wil gewone burgers leren leven als astronaut en de kwetsbaarheid van de aarde te zien. Samen met toekomstbureau Monnik richtte ze de Rotterdamse Academie voor Stadsastronauten op. De Groene Gasten - een groep Eindhovenaren die samenwerkt met het museum rond dit onderwerp - nodigt RASA daarom uit voor een avond voor de stadsastronaut. Tickets kosten €5,- en kun je via de website bestellen.
lees meer
Frank Mandersloot
9 februari 2019 - 10 juni 2019
Vanaf begin februari kun je in het museum twee werken van de kunstenaar Frank Mandersloot bewonderen. De werken zijn gemaakt uit zwart-wit of rood-wit gestreept textiel die wordt gebruikt voor het maken van traditionele klederdracht in het Noord-Nederlandse Marken. Beide stoffen hebben een eigen betekenis. Van deze stof zal nieuwe kleding gemaakt worden door een aantal groepen die een samenwerking hebben met het Van Abbemuseum. Maar ook het personeel op zaal zal in deze kledij verschijnen...
lees meer
Activiteiten voor families/kinderen
Samen met kinderen naar het museum? Kom gezellig langs bij het Van Abbe! Op zaterdagen kun je deelnemen aan de Kinderkunstclub, waarbij je samen met een groepje zelf kunst gaat maken. Of ga mee op avontuur tijdens de theatrale rondleidingen. Samen met de Japanse Yuki, een vrolijk Manga-meisje, ga je met behulp van haar Oosterse krachten de vloek verdrijven! 
lees meer
Algemene informatie
Openingstijden januari 
Vanwege de feestdagen is het museum gesloten op 1 januari (Nieuwjaarsdag) en donderdagavond 3 januari. In plaats van 3 januari zijn we geopend op donderdagavond 10 januari. 

Verhoging entreeprijs 
Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief per 1 januari 2019 veranderen de kosten voor jouw museumbezoek. De prijs van een entreeticket zal op 1 januari verhoogd worden van €12,00 naar €13,00. De tarieven voor kortingskaarten blijven hetzelfde.
lees meer
 
 
Positions #4
1 December 2018 - 28 April 2019
The Van Abbemuseum presents Positions #4: Gluklya, Naeem Mohaiemen (nominated for the Turner Prize 2018) and the duo Sandi Hilal & Alessandro Petti. These artists give us an idea of how people around the world can hold their heads up in difficult situations.
read more
Local artists exhibition
26 December 2018 - 6 January 2019
The Eindhoven collective KEK-040! organizes their annual IBCAN Winter exhibition. In the Van Abbemuseum a memorial exhibition for the MH-17 disaster is on show. KEK-040! has entered into a collaboration with Stichting 298.000 Kraanvogels to create this exhibition. On display from 26 December to 30 December in De Bank and from 26 December to 7 January in the Van Abbemuseum. A visit to this exhibition in the People’s Parliament in the studio of the museum is free.
STATE OF THE ART
10 January 2019
Trends are transforming society, but how, and more importantly, what are those trends? How do the upcoming trends in design and art influence our choices? You will hear it in STATE of the ART 2019. Join us for inspirational talks by several designers, artists and  art historians!  After each dialogue or talk, you can enjoy some music or performances with a drink. Tickets are available online or at the register for € 5.00. YAC members have free access.
read more
Drag Up #halfwaymakeup
10 January 2019
The Queering the Collection network organises a number of Drag Ups in the new year, and the first one is on 10 January! Get to know the wonderful world of drag and meet drag queen Maybe Boozeoisie who will show you her make-up skills. Boozeoisie has been organising underground parties since 2016, where inclusion and play are celebrated! Everyone is welcome!
read more
Van Abbemuseumchoir and guests
13 January 2019
The Van Abbemuseumchoir organises a singing manifestation once every 2 months. The 15th edition takes place on Sunday 13 January at 15.00 pm. Listen to the choir’s art-inspired repertoire and the wonderful guest musicians and singers: Oriental Dreams Ensemble - Sounds of Syria and Southern Comfort Barber Mates uit Eindhoven. Ga naar de facebookpagina van het Van Abbemuseumkoor voor meer info.
read more
City Astronauts
7 February 2019
Astronauts who have seen the earth as a whole from space, develop more involvement and responsibility for ‘the blue planet’. Theatrical producer Marjolijn van Heemstra wants to teach us how to live like astronauts and see the vulnerability of our world. Together with Monnik, studio for futures and fiction, she founded the Rotterdam Academy for City Astronauts. Groene Gasten, a group of people from Eindhoven who are co-programmers around this topic, invites RASA for an evening where the city astronaut thrives. Tickets cost €5,-, order via website.
read more
Frank Mandersloot
9 February 2019 - 10 June 2019
From the beginning of February you can admire two works by the artist Frank Mandersloot. The works are made from black-white or red-white striped textile that is used to make traditional costumes in the North-Dutch town Marken. Both substances have their own meaning. New clothing will be made from this material by a number of groups that work together with the Van Abbemuseum. But the staff in the room will also appear in this clothing...
read more
Activities for families/children
Do you want to visit a museum with children? Come to the Van Abbe! On Saturdays you can take part in the Children's Art Club, where you will make art together with a group. Besides that you can go on an adventure during the theatre tours. Together with the Japanese Yuki, a cheerful Manga girl, you are going to expel the a curse with her Eastern powers!
read more
General information
Opening hours January
Because of the holidays, the museum will be closed on 1 January (New Year's Day) and Thursday 3 January. Instead of being open on the first Thursday evening of January, the museum will be open on Thursday evening 10 January.

Increase admission price
Because of the increase in the low VAT rate per 1 January 2019 the costs for your museum visit will change. The price of an entrance ticket will be raised from €12.00 to €13.00 per 1 January. The rates for discount cards remain the same.
read more
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
The Netherlands
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl
www.vanabbemuseum.nl
Openingstijden: di t/m zo 11.00 tot 17.00 uur.
1e donderdag van de maand: 11.00 tot 21.00 uur.

Opening hours: tu-su 11.00 - 17.00.
1st Thursday of the month: 11.00 - 21.00.

afmelden/unsubscribe
Facebook Twitter
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

Verzorgd door MailingLijst