Nieuw Faro team (mei
 
Beste relatie,

En daar lag ie! In het postvak van de Tweede Kamer. Een nieuwe mijlpaal. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft eind april de Tweede Kamer per brief laten weten dat ze verder gaat met Faro! Op dit moment werkt het Faro-team hard aan het op orde brengen van de "achterkant": het optuigen van een regeling en een besluitvormingsproces, het erfgoedveld activeren om alvast met ideeën voor initiatieven te komen, een leeromgeving regelen, etc.

In de eerdere verkenningsfase is ons een aantal belangrijke uitgangspunten meegegeven:
  • de Faro Uitvoeringsagenda is het inhoudelijk kader;
  • op ieder thema moet iets in gang gezet kunnen worden;
  • iedereen moet mee kunnen doen: zogeheten rechtspersonen en natuurlijke personen, overheden en niet-overheden, e.a.;
  • het erfgoedveld wil met elkaar in gesprek kunnen gaan over de initiatieven en zich kunnen uitspreken over de kwaliteit ervan;
  • in de definitieve besluitvorming moet het oordeel van het erfgoedveld worden meegenomen;
  • de besluitvorming moet onafhankelijk zijn.
En niet onbelangrijk, we moeten ons voegen naar de juridische en begrotingsregels van de rijksoverheid. Voorwaar een hele puzzel. Gelukkig hebben we versterking gekregen. Op de foto staat het nieuwe Faro-team na een eerste werksessie.

Op het platform houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen. Daar staat nu een oproep om mee te denken over de beoordelingscriteria. En er staan eerste ideeën uit het erfgoedveld. Dat smaakt naar meer.

Machteld Linssen
Programmaleider Faro
 
 

Feedback gevraagd: criteria voor beoordeling Faro-initiatieven

 
 
Het nieuwe Faro-programma staat in de steigers en de contouren van de manier waarop we met elkaar de beschikbare middelen willen inzetten worden steeds duidelijker. Een belangrijk onderdeel vormen de criteria waaraan een Faro-initiatief moet voldoen en aan de hand waarvan een initiatief beoordeeld kan worden. Na vele gesprekken zijn er als voorstel een aantal criteria geformuleerd. Voordat deze definitief in de regeling worden opgenomen willen we ze graag aan jullie voorleggen. Zijn ze duidelijk en werkbaar? Reacties op de concept criteria zijn t/m 30 mei 2023 welkom.
De criteria bekijken en feedback geven
 

Zet je idee├źn op het digitale prikbord!

 
 
De afgelopen maanden hebben we vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarin de laatste stand van zaken over de belangrijkste Faro-opgaven van de komende jaren zijn gedeeld. Ook is er gezamenlijk gebrainstormd over mogelijke initiatieven en zijn al concrete plannen met elkaar gedeeld. Mede deze sessies hebben er toe geleid dat er nu een viertal initiatieven op het digitale prikbord staan. Op dit prikbord komen voor iedereen zichtbaar alle initiatieven te staan en kan onderling feedback worden gegeven. Op het prikbord is meer te lezen over het "wie, wat, hoe en wanneer".
Naar het prikbord
 

Gedeelde initiatieven

 
 
Open hand

Erfgoedwerkveld opener maken voor mensen met een beperking

Faro gaat om erfgoedparticipatie, voor alle mensen in Nederland. Dat klinkt mooi, maar voor mensen met een beperking is dat vaak een illusie. Zij zien zichzelf niet terug in de verhalen die over het verleden verteld worden, noch zien zij zichzelf gereflecteerd in de archeologen en museummedewerkers die de verhalen vertellen. Enabling Archeologie wil dit veranderen door een workshop te ontwikkelen die de grenzen van het (on-)mogelijke ter discussie stelt en verlegt.
 
Privecollectie in Openluchtmuseum Warffum

Amateurarcheologen en hun collecties

De AWN Nederlandse Archeologievereniging heeft een lange geschiedenis aan archeologisch veldwerk door vrijwilligers. Nu deze groep op leeftijd raakt, wil de AWN het initiatief nemen om de oudere vrijwilligers door studenten te laten interviewen over hun ervaringen in de archeologie en hun ideeën voor de toekomst. Dit dient vier doelen, waaronder het tijdsbeeld vangen over participatie in de archeologie in de afgelopen decennia en tot een protocol komen voor particuliere archeologische collecties die verweesd dreigen te raken.
Bekijk dit initiatief
 
Bekijk dit initiatief
   
Oral History interview

"Oral history voor iedereen" - wie doet mee?

Vanuit het Knooppunt Oral History "Sprekende geschiedenis" willen we het initiatief nemen om op allerlei manieren het motto "Oral history voor iedereen" uit te werken. Daarbij denken we aan makers, gebruikers, bewaarders én publiek. We weten dat er veel behoefte is aan cursussen interviewen, meer en eenvoudigere mogelijkheden voor opslaan, ondersteuning bij digitalisering en het maken van transcripties en bij het bereiken van publiek. Maar er zijn vast nog meer ideeën en wensen.
 
Emotienetwerken co waarderen

"Co-waarderen als middel om te verbinden?" - samenwerking gezocht!

Kan het samen waarderen of aanwijzen van erfgoed helpen om uiteenlopende meningen bespreekbaar te maken? Kunnen besluitvormingsprocessen in musea een context bieden om rustig in gesprek te gaan over makkelijk "ontvlambare" thema's? Wat is er voor nodig om dat waar te maken? Denk, experimenteer en zoek jij mee? Het "lerend netwerk co-waarderen" is voor een kennis- en ontwikkelingsprogramma op zoek naar samenwerking met het brede erfgoedveld.
Bekijk dit initiatief
 
Bekijk dit initiatief
   

Nederland gaat Verdrag van Faro ondertekenen

 
 
Staatssecretaris Gunay Uslu bekijkt de maquette zonder verblijfsvergunning (Aad Hoogendoorn)
 
Staatssecretaris Gunay Uslu zal nog dit jaar het Verdrag van Faro ondertekenen. Daarmee committeert Nederland zich aan de afspraken in het verdrag over de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed. Dat meldde zij eind april in de door haar verzonden Kamerbrief 'Verdrag van Faro: erfgoed is mensenwerk'. Het verdrag is opgesteld door de Raad van Europa en benadrukt een perspectief op erfgoed waarin mensen en hún relatie met erfgoed centraal staan. Dit als aanvulling op de investering die veel Europese landen – net als Nederland – de afgelopen decennia deden in het erfgoed zelf en de kwaliteit van erfgoedzorg. Voor de uitvoering is € 6 miljoen beschikbaar. De ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken starten het traject van ondertekening en ratificatie. Nederland verbindt zich hiermee aan de uitgangspunten van het Verdrag van Faro en de doorwerking daarvan in het Nederlands erfgoedbeleid.
Lees verder
 

Nieuwe berichten Platform Faro

 
 
Op Platform Faro informeren we belangstellenden over de realisatie van de Faro Uitvoeringsagenda. Ook is het platform de plek voor nieuws, publicaties en "Faro in de praktijk". Hieronder een selectie van recente berichten.
 
 
Johan Maurits van Nassau

Historisch Geloept 2.0

In het onderwijspakket EduPortal "Historisch Geloept 2.0" maken jongeren "spelenderwijs" kennis met de geschiedenis. Met verbinding en onderlinge uitwisseling van inzichten tussen Nederlandse en buitenlandse klassen biedt het leerproject een handvat voor het maatschappelijk debat in de klas en in het museum, en een leidraad tot verzoening met "omstreden" vraagstukken uit het verleden. Onderdeel van het lesprogramma is een documentaire over het slavernijverleden en de impact voor de zwarte gemeenschap in het huidige Brazilië.
 
Bijeenkomst erfgoedparticipatie april

Verslag bijeenkomst "Leren van en leren over participatie"

Op 18 april 2023 was er een interactieve bijeenkomst over kennis over en ervaring met participatie in erfgoed. Aanleiding hiervoor was het verschijnen van twee boeken over dit onderwerp. In een werksessie gingen de deelnemers met de inzichten van de auteurs aan de slag. Een eye-opener was dat dikwijls de erfgoedpraktijk meer gesloten en topdown is georganiseerd dan men dacht, terwijl participatie en toegankelijkheid juist werden nagestreefd of waren mee-ontworpen.
Lees meer
 
Lees meer
   

Agenda

 
 

Bijeenkomst "Faro in Zeeland" door Erfgoed Zeeland (Middelburg)
30 mei 2023, 10:00 - 14:00 uur

Binnenkort wordt door Nederland het Verdrag van Faro ondertekend. Dit verdrag kijkt naar erfgoed met een brede blik: erfgoed is van en voor iedereen en het zijn juist de mensen die er betekenis aan geven. Maar hoe krijgen we het erfgoed nog centraler in de Zeeuwse samenleving, met meer burgerparticipatie en ruimte voor meerstemmigheid? Wat betekent Faro precies voor de erfgoedpraktijk? Welke kansen en subsidiemogelijkheden zijn er als je het Faro-gedachtegoed de hoofdrol geeft in je projecten? Op dinsdag 30 mei gaan we samen op zoek naar de antwoorden tijdens deze bijeenkomst.

Kennis- en inspiratiesessies "Sociale toegankelijkheid" (online)
31 mei 2023, 15:30 - 17:00 uur

Erfgoedvrijwilliger.nl organiseert drie kennis- en inspiratiesessies rond het thema "sociale toegankelijkheid". Deze derde en laatste bijeenkomst is getiteld "Sociale toegankelijkheid begint op je website".

Informatieve bijeenkomst "Maatschappelijke diensttijd in erfgoed" (online)
14 juni 2023, 10:00 - 12:00 uur

Veel jongeren tussen de 12 en 30 jaar willen graag een maatschappelijke diensttijd vervullen. Kan dat ook in de erfgoedsector? Wij denken van wel. Wij denken dat de erfgoedsector jongeren iets te bieden heeft en dat het voor de erfgoedsector zelf een kans is om in contact te komen met de belevingswereld van jongeren. Daarom willen we graag samen met (vrijwillige) erfgoedorganisaties in deze online bijeenkomst verkennen wat een maatschappelijke diensttijd inhoudt en wat er voor nodig is.

Bekijk de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 
 

Over deze update

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar faro@cultureelerfgoed.nl.

We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
 
 
Verzorgd door MailingLijst