februari 2014

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Uitnodiging
Debatmiddag kennisagenda Erfgoed en ruimte

Vrijdag 14 maart 2014, 13.00 – 17.00
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in AmersfoortGeachte heer of mevrouw,

Op vrijdag 14 maart vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een debatmiddag over de kennisagenda Erfgoed en ruimte plaats. Ik nodig u van harte uit hieraan deel te nemen. 
Vanuit zijn rol als kenniscentrum heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het interuniversitaire onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte de opdracht gegeven een nationale onderzoeksagenda op te stellen. Deze agenda, Karakterschetsen genaamd, vormt de basis van de debatmiddag en vindt u hier. Deze bijeenkomst is tevens de feestelijke afsluiting van het Netwerk Erfgoed en Ruimte.

De afgelopen decennia is de erfgoedzorg ingrijpend van karakter veranderd. De klassieke, behoudende benadering heeft plaatsgemaakt voor een dynamischere, gebiedsgerichtere aanpak. Meer dan voorheen richt de erfgoedzorg zich op het opnemen van cultuurhistorische belangen in processen van ruimtelijke ontwikkeling en planvorming. De verankering van de erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Decentrale overheden, burgers, particuliere beheerders en bedrijven krijgen meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Daar komt bij dat de context voor gebiedsgericht erfgoedmanagement sterk verandert als gevolg van de financiële en economische crisis, demografische verschuivingen, groeiende schaarste aan grondstoffen en toenemende noodzaak tot duurzaamheid.

Om hier adequaat op te kunnen reageren is nieuwe kennis nodig. Hoe we omgaan met de groeiende leegstand van monumentaal vastgoed bijvoorbeeld. Of hoe erfgoed kan bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van krimpgebieden. Wat de behoud-door-ontwikkelingsgedachte kan betekenen voor kwesties van veiligheid en energievoorziening. Of welke nieuwe mogelijkheden de datacloud biedt voor de beleving en het gebruik van erfgoed.
Wij hopen u op 14 maart in Amersfoort te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Eva Stegmeijer
coördinator onderzoeksprogrammering
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Programma
Het programma vindt u hier (pdf 0,1 MB). 

Aanmelden
Deelname is gratis. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

Nadere informatie
Eva Stegmeijer: e.stegmeijer@cultureelerfgoed.nl


%%UNSUBSCRIBE%% 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421 | fax 033 – 421 7 799
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nlDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.Verzorgd door MailingLijst