Abbe pixel - english version
Positions #4
1 december 2018 - 28 april 2019
Het Van Abbemuseum presenteert Positions #4: Gluklya, Naeem Mohaiemen (genomineerd voor de Turner Prize 2018) en het duo Sandi Hilal & Alessandro Petti. Deze kunstenaars schetsen een beeld over hoe mensen overal in de wereld, in moeilijke situaties het hoofd omhoog kunnen houden. 
lees meer
Première: Een Gevoel van Zwart
1 december 2018
Tijdens het Eindhoven Film Festival wordt Een Gevoel van Zwart voor het eerst in het Van Abbemuseum vertoond. De documentaire voert de kijker mee in de wereld van de blinde kunstenaar George Kabel (1955) uit Eindhoven. George is beeldhouwer en lijdt aan het syndroom van Usher. Voor hem betekent dit dat hij naast zijn blindheid ook doof wordt.
lees meer
Teken in het museum | Helen Storm
6 december 2018
Op donderdagavond 6 december is het tijd voor de derde editie van Helen Storm's tekenworkshop. Deze keer ga je een zelfportret tekenen! In deze workshop leer je hoe je anderen kan tekenen, maar vooral ook naar je zelf te kijken. Hoe zie jij jezelf en wat zijn echt karakteristieken van jouw gezicht? Aan het eind van de avond heb je een echte selfie op papier gezet.
lees meer
STATE of the ART
10 januari 2019
Trends veranderen de samenleving, maar hoe, en wat nog belangrijker is, wat zijn die trends? Hoe beïnvloeden de aankomende trends in design en kunst onze keuzes? Je hoort het in STATE of the ART 2019. Doe mee met inspirerende gesprekken van verschillende ontwerpers, kunstenaars en kunsthistorici! Na elke dialoog of gesprek ben je van harte welkom om een drankje te nuttigen. 

Binnenkort volgt meer informatie op de website. 
Plastics Project
12 januari 2019 - 27 januari 2019
Hoe conserveren we plastic? Dat is de prangende vraag van Project Plastic. Dagelijks maken we ons zorgen over plastic als vervuilend materiaal. In de kunst speelt bijna het tegenovergestelde. Plastic mag niet vergaan, want een plastic kunstwerk is daarmee kwetsbaar. Hoe we plastic moeten conserveren, is op vele fronten een raadsel. Gedurende twee weken gaan we door middel van live onderzoeken en workshops dieper in op het onderwerp. 
lees meer
WITH PRIDE
17 november 2018 - 3 februari 2019
Met de tentoonstelling With Pride viert IHLIA LGBT Heritage 40 jaar LGBTQI activisme door heel Nederland en Europa. IHLIA is de internationale organisatie voor LGBT-erfgoed. Het is Europa's grootste archief over homoseksualiteit, biseksualiteit en transkwesties die verhalen over seksualiteit, gender en de daaraan verbonden politiek verzamelt, documenteert en deelt.
lees meer
Kerstvakantie bij het Van Abbe
24 december 2018 - 6 januari 2019
Nog geen plannen voor de kerstvakantie? Kom gezellig met het hele gezin naar het museum! Op zaterdagen kun je deelnemen aan de Kinderkunstclub, waarbij je samen met een groepje zelf kunst gaat maken. Of ga mee op avontuur tijdens de theatrale rondleidingen. Samen met de Japanse Yuki, een vrolijk Manga-meisje, ga je met behulp van haar Oosterse krachten de vloek verdrijven! 
lees meer
Algemene informatie
Openingstijden december/januari 
Vanwege de feestdagen is het museum gesloten op 25 december (eerste kerstdag), 1 januari (Nieuwjaarsdag) en donderdagavond 3 januari. In plaats van 3 januari zijn we geopend op donderdagavond 10 januari. 

Verhoging entreeprijs 
Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief per 1 januari 2019 veranderen de kosten voor jouw museumbezoek. De prijs van een entreeticket zal op 1 januari verhoogd worden van €12,00 naar €12,50. De tarieven voor kortingskaarten blijven hetzelfde.
lees meer
Van Abbe on Insta
Ben jij een liefhebber van sociale media? Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes rondom het Van Abbemuseum? Volg ons dan op Instagram! Je vindt ons onder de naam @vanabbemuseum. Zo kun je dagelijks genieten van kunstzinnige kiekjes.

Vergeet je ons niet te taggen tijdens jouw museumbezoek? Gebruik #vanabbeoninsta. Wie weet reposten we jouw foto in onze Instagram story! 
lees meer
 
 
Positions #4
1 December 2018 - 28 April 2019
The Van Abbemuseum presents Positions #4: Gluklya, Naeem Mohaiemen (nominated for the Turner Prize 2018) and the duo Sandi Hilal & Alessandro Petti. These artists give us an idea of how people around the world can hold their heads up in difficult situations.
read more
Premiere: A Sense of Black
1 December 2018
During the Eindhoven Film Festival A Sense of Black will be shown for the first time at the Van Abbemuseum. The documentary leads the viewer into the world of the blind artist George Kabel (1955) from Eindhoven. George is a sculptor and suffers from the Usher syndrome. For him, this means that he will become deaf next to his blindness.
read more
Drawing in the museum | Helen Storm
6 December 2018
On Thursday 6 December it is time for the third edition of Helen Storm's drawing workshop. This time you will draw a self portrait! In this workshop you will learn how to draw others, but above all to look at yourself. How do you see yourself and what are the characteristics of your face? At the end of the evening you put a real selfie on paper.
read more
STATE of the ART
10 January 2019
Trends are transforming society, but how, and more importantly, what are those trends? How do the upcoming trends in design and art influence our choices? You will hear it in STATE of the ART 2019. Join us for inspirational talks by several designers, artists and  art historians!  After each dialogue or talk, you can enjoy some music or performances with a drink. 

More information will follow soon on the website.
Project Plastics
12 January 2019 - 27 January 2019
How do we conserve plastic? That is the pressing question of Project Plastic. Every day we worry about plastic as polluting material. Almost the opposite plays in art. Plastic can not perish, because a plastic artwork is vulnerable. How we must preserve plastic is a mystery on many fronts. During two weeks we will go deeper into the subject through live research and workshops.
read more
WITH PRIDE
17 November 2018 - 3 February 2019
With the exhibition With Pride, IHLIA LGBT Heritage celebrates 40 years of LGBTQI activism throughout the Netherlands and Europe. IHLIA is the international organization for LGBT heritage. It is Europe's largest archive of homosexuality, bisexuality and trans issues that collects, documents and shares stories about sexuality, gender and the associated politics.
read more
Christmas at Van Abbe
24 December 2018 - 6 January 2019
No plans for the holidays yet? Visit the museum with your family! On Saturdays you can take part in the Children's Art Club, where you will make art together with a group. Besides that you can go on an adventure during the theatre tours. Together with the Japanese Yuki, a cheerful Manga girl, you are going to expel the a curse with her Eastern powers!
read more
General information
Opening hours December / January
Because of the holidays, the museum will be closed on 25 December (Christmas Day), 1 January (New Year's Day) and Thursday 3 January. Instead of being open on the first Thursday evening of January, the museum will be open on Thursday evening 10 January.

Increase admission price
Because of the increase in the low VAT rate per 1 January 2019 the costs for your museum visit will change. The price of an entrance ticket will be raised from €12.00 to €12.50 per 1 January. The rates for discount cards remain the same.
read more
Van Abbe on Insta
Are you a fan of social media? Would you like to be kept informed of the latest news concerning the Van Abbemuseum? Follow us on Instagram! You can find us under the name @vanabbemuseum. Enjoy artistic snapshots every day.

Do you not forget to tag us during your museum visit? Use #vanabbeoninsta. Perhaps your photo will be repost in our Instagram story!
read more
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
The Netherlands
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl
www.vanabbemuseum.nl
Openingstijden: di t/m zo 11.00 tot 17.00 uur.
1e donderdag van de maand: 11.00 tot 21.00 uur.

Opening hours: tu-su 11.00 - 17.00.
1st Thursday of the month: 11.00 - 21.00.

afmelden/unsubscribe
Facebook Twitter Instagram
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

Footer
Verzorgd door MailingLijst