‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Abbe pixel - english version
Nederland beleeft sinds de Tweede Wereldoorlog de langste periode van vrijheid in de geschiedenis. Wat betekent die vrijheid voor ons? Wat doen oorlog en conflict met mensen? Met de tentoonstellingen Ooggetuigen van strijdEindhoven bezet en Ad Snijders en verschillende activiteiten staat het Van Abbemuseum vanaf dit weekend stil bij deze vragen. De timing is niet toevallig: in september viert de stad Eindhoven 75 jaar vrijheid.
Slechts vijf weken te zien!
Ooggetuigen van strijd
31 augustus 2019 - 6 oktober 2019
Observerend, signalerend, kritisch en spottend. Ooggetuigen van strijd toont krachtige beelden van kunstenaars die ooggetuige waren van oorlog en conflict. Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door de 18de-eeuwse prenten van William Hogarth en Francisco Goya. Voor het eerst worden deze samen getoond in Nederland. Daarnaast zijn markante werken uit de museumcollectie te zien.
NU TE ZIEN
75 tastbare herinneringen
Eindhoven bezet
31 augustus 2019 - 10 mei 2020
75 voorwerpen uit WOII vertellen in Eindhoven bezet de verhalen van de bezetting en de bevrijding van Eindhoven. Veel voorwerpen komen uit privéverzamelingen van Eindhovenaren, waaronder een Philips-knijpkat, een teddybeer en een kookboek met de opdracht ‘in sobere tijden’. Ook presenteert de tentoonstelling het resultaat van jarenlang bodemonderzoek naar bominslagen in Eindhoven.
NU TE ZIEN
Een vrije schilder
Ad Snijders
8 september 2019 - 19 april 2020
Overzichtstentoonstelling met werk van de Eindhovense kunstenaar Ad Snijders. Autodidact Snijders begint te schilderen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en bewondert de dan actuele CoBrA-kunstenaars. Zijn oeuvre laat invloeden zien van opeenvolgende stromingen in de kunstgeschiedenis, waarbij hij steeds de vrijheid neemt deze op zijn eigen wijze te verwerken tot nieuwe beelden.
VOLGEND WEEKEND
Ooggetuigen van strijd
Etsen Hogarth en Goya
Goya is vrijwel zeker bekend geweest met de prenten van Hogarth, die met een voor zijn tijd ongebruikelijke vrijmoedigheid, de samenleving becommentarieert. Goya breekt met de traditie om vooral de heroïsche kant van een oorlog te laten zien en verbeeldt in sinistere prenten de verschrikkingen ervan. De uitzonderlijke bruiklenen vloeien voort uit een samenwerking met The Whitworth Art Gallery in Manchester.
NU TE ZIEN
Ooggetuigen van strijd
Nieuw werk Stijn Peeters
Our Times, Moralized is de titel van een nieuw schilderij, een grote lino en een groep tekeningen van Stijn Peeters. De titel verwijst naar het boek The Works of Mr Hogarth Moralized, destijds samengesteld in opdracht van William Hogarths weduwe. Naast dit nieuwe werk wordt momenteel ook Peeters serie Lino's getoond in het museum. 
NU TE ZIEN
Ooggetuigen van strijd
Inleiding Vrije Academie
Op 22 september kunt u aansluiten bij een lezing van de Vrije Academie door kunsthistoricus Sophie Tutelaers. In deze inleiding op de tentoonstelling Ooggetuigen van strijd bespreekt zij hoe kunstenaars van verschillende tijden hun traumatische ervaringen, scherpe observaties van misstanden en satirische maatschappijkritiek hebben omgezet in sprekende beelden.
BOEK NU
13, 14 en 15 september 2019
Gratis entree
Op 13, 14 en 15 september is het museum vanwege Operation Market Garden 2019 en Open Monumentendag gratis toegankelijk. Jong en oud kan meedoen aan het uitgebreide activiteitenprogramma met o.a. rondleidingen door veteranen.
KOM OOK
21 september 2019
U R ART festival
Op 21 september is iedereen van 11 tot 24 uur welkom voor een dag gevuld met bijzondere ontmoetingen, activiteiten, muziek, dans en lekker eten en drinken. Kunst voor, door en met iedereen!
BOEK NU
Alle activiteiten in Eindhoven
75 jaar vrijheid
De stad Eindhoven viert in september 75 jaar vrijheid. In heel Eindhoven worden activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij het heden en de toekomst van onze vrijheid.
BEKIJK PROGRAMMA
 
The Netherlands is experiencing the longest period of freedom in history since the Second World War. What does that freedom mean for us? What does war and conflict do to people? With the exhibitions Eyewitnesses of Conflict, Eindhoven Occupied and Ad Snijders and various activities, the Van Abbemuseum is addressing these questions as of this weekend. The timing is not coincidental: in September the city of Eindhoven celebrates 75 years of freedom.
On show now
On show for only five weeks!
Eyewitnesses of Conflict
31 August 2019 - 6 October 2019
Observing, signalling, critical and mocking. Eyewitnesses of Conflict shows powerful images of artists who witnessed war and conflict. The heart of the exhibition is formed by the 18th-century prints by William Hogarth and Francisco Goya. It is the first time that these are on shown together in the Netherlands. Also, striking works from the museum collection are on display, from shortly after the WWII to the present.
On show now
On show now
75 tangible memories
Eindhoven Occupied
31 August 2019 - 10 May 2020
75 objects from WWII tell the stories of the occupation and liberation of Eindhoven. Many objects come from private collections from inhabitants of Eindhoven, including a Philips dynamo torch, a teddy bear and a cookbook with the inscription “in austere times”. The exhibition also presents the result of years of soil investigation into bomb impacts in Eindhoven.
On show now
Next week
A free painter
Ad Snijders
8 September 2019 - 19 April 2020
 A retrospective exhibition of the Eindhoven artist Ad Snijders. Snijders was self-taught and started to paint during the years after the Second World War. He was an admirer of the CoBrA artists who were working at that time. His long career of painting shows the influences of successive movements in art history.
Next week
On show now
Eyewitnesses of Conflict
Prints Hogarth and Goya
Goya was almost certainly familiar with Hogarth’s prints, who commented on, and was ironical about, social and political events in a way that was unusually liberal for his time. Goya broke away from the tradition of showing the heroic side of war and presented the horrors of war in his sinister prints. The exceptional loan of these prints are the result of a collaboration with The Whitworth Art Gallery in Manchester.
On show now
On show now
Eyewitnesses of Conflict
New works Stijn Peeters
Our Times, Moralized is the title of a new painting, a large lino and a group of drawings by Stijn Peeters. The title refers to the book The Works of Mr. Hogarth Moralized, then commissioned by William Hogarth's widow. In addition to this new work, Peeter's series Lino's is also on shown in the museum.
On show now
Book now
Eyewitnesses of Conflict
Lecture Vrije Academie
On September 22 you can join a lecture (in Dutch) by art historian Sophie Tutelaers for the Vrije Academie. In this introduction to the exhibition Eyewitnesses of Conflict, she discusses how artists of different times have turned their traumatic experiences, sharp observations of abuses, and satirical criticism of society into striking images.
Book now
Join us
13, 14 and 15 September 2019
Free entrance weekend
On September 13, 14 and 15, the museum is open free of charge due to Operation Market Garden 2019 and Open Monumentendag. Young and old can participate in the extensive activity program with, among other things, guided tours by veterans. (Info in Dutch)
Join us
Book now
21 September 2019
U R ART festival
On September 21, everyone is welcome from 11 am to midnight for a day filled with special encounters, activities, music, dance and good food and drinks. Art for, by and with everyone!
Book now
Check the program
All activities in Eindhoven
Eindhoven celebrates freedom
The city of Eindhoven celebrates 75 years of freedom in September. Activities are organized throughout Eindhoven to reflect on the events of the Second World War, but also the present and the future of our freedom. (Info in Dutch)
Check the program
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10
5611 NH Eindhoven
The Netherlands
T: +31 40 238 1000
info@vanabbemuseum.nl
www.vanabbemuseum.nl
Openingstijden: di t/m zo 11.00 tot 17.00 uur.
1e donderdag van de maand: 11.00 tot 21.00 uur.

Opening hours: tu-su 11.00 - 17.00.
1st Thursday of the month: 11.00 - 21.00.

afmelden/unsubscribe
Facebook Twitter Instagram
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

Steun en Partners
Verzorgd door MailingLijst