U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een abonnement heeft op het onderwerp religieus erfgoed van de RCE of op de nieuwsbrief van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. Dit samenwerkingsprogramma eindigde formeel in 2021 maar de partners spraken af door te gaan. De nieuwsbrief zoals u die gewend was heeft, kreeg een iets andere vorm. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen die voortvloeien uit het voormalige samenwerkingsprogramma. Bent u nog geen abonnee? Aanmelden of uw abonnement beheren kan op deze pagina. Veel leesplezier.
 
 
Expertmeeting kerkenvisie
Expertmeeting kerkenvisie, november 2019 | foto: Stef de Graauw

Vervolg samenwerking pTRE

Het programma Toekomst Religieus Erfgoed werd vorig jaar afgesloten met het verschijnen van een laatste magazine met Hart & Ziel  waarin allerlei aspecten de revue passeren die gedurende de looptijd (2018-2021) van het programma zijn opgepakt. Het belangrijkste wapenfeit is misschien wel dat inmiddels zo’n 240 gemeenten zich buigen over een duurzame toekomst voor kerkgebouwen. Op lokaal niveau moet de toekomst van de kerken immers concreet vormgegeven worden. Interessant is om te zien hoe gemeenten die kerkenvisies oppakken en vertalen in allerlei afspraken, producten en voorzieningen. Eind vorig jaar verscheen dan ook een derde handreiking Kerkenvisies: van visie naar uitvoering waarin, puttend uit de gemeentelijke praktijk, allerlei voorbeelden gegeven worden hoe die visies op verschillende plaatsen in het land vorm krijgen.
De kerkenvisies waar momenteel aan gewerkt wordt brengen de opgaven per kerk scherp in beeld. Hoe staat het bijvoorbeeld met het gebruik van het gebouw, de exploitatie, het aantal vrijwilligers of de verduurzaming van het gebouw? Hoe kijken de kerken vanuit al die aspecten aan tegen de toekomst van hun gebouw(en)? Kan/wil men nog 5 of 10 jaar vooruit? En welke maatregelen kunnen getroffen worden?
Het is dan ook voor alle partners in het programma duidelijk dat alhoewel het formele samenwerkingsprogramma geëindigd is, de opgaven nu pas echt helder op tafel komen. Niet voor niets willen de partners dan ook door met samenwerken. Het jaar 2022 zal gebruikt worden om te bezien op welke thema die samenwerking vorm gaat krijgen en wie op welk thema het voortouw gaat nemen. Vanuit het Ministerie van OCW c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt steun gegeven om dit verkennende jaar vorm te geven. Dus voorlopig blijven wij namens de partners voor u bereikbaar voor vragen, hulp en steun.
Handreiking 'Kerkenvisie: van visie naar uitvoering'
 

Website toekomstreligieuserfgoed.nl


De website toekomstreligieuserfgoed.nl is gearchiveerd en te raadplegen via ons webarchief. In 2022 wordt gewerkt aan een nieuwe website. De belangrijkste informatie, zoals over de lokale kerkenvisies, is overgezet en te vinden op de website en kennisbank van de RCE. 
Archief en achtergronden
 

Buurtbakens Haarlem: kerken behouden maatschappelijke waarde

Vijf nieuwe projecten zijn toegevoegd in de vijfde ronde van de Erfgoed Deal, die nu een totaal van 30 projecten omvat. Een daarvan is het project Buurtbakens Haarlem. De gemeente Haarlem en kerkeigenaren slaan de handen ineen om kerken ook in de toekomst maatschappelijk relevant te laten zijn voor de directe omgeving. In dit project wordt een transformatiekader opgesteld, krijgen vier kerken een ontwerpend onderzoek en worden twee kerken ondersteund in realisatie. Mooi hoe een kerkenvisie benut kan worden en hoe kerken maatschappelijke bakens in de buurt blijven. Steeds meer krijgen kerken in Nederland te maken met (gedeeltelijke) leegstand. In het kader van die grote landelijke opgave is dit echt een voorbeeldproject.
Naar de compilatievideo Buurtbakens
 
Nb religieus

Geef de kerk kleur

Sinds 2 februari kan iedereen die het interessant vindt de reconstructie van het schilderwerk in de Doopsgezinde kerk in Deventer volgen op de website www.geefdekerkkleur.nl of via Instagram @geefdekerkkleur. Hier lees je ook meer over de ontdekking van de historische interieur schildering. De RCE droeg bij met kennis en kunde en financiële ondersteuning in de onderzoeksfase.
 
Immanuelkerk

Drie kerkgebouwen Winterswijk gemeentelijk monument

Tijdens het proces van de kerkenvisie Oost Achterhoek zijn er vele positieve gesprekken geweest met kerkeigenaren. Eerste actie na vaststelling van de kerkenvisie was het (op verzoek van de eigenaren) aanwijzen van drie kerken tot gemeentelijk monument. Waaronder een eerste Post65 gemeentelijk monument.
Geef de kerk kleur
 
Nieuwsbericht gemeente Winterwijk
   
Pastoriex

Subsidie voor pastorie├źn en kosterswoningen

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) wijzigde onlangs op een aantal punten. In het voorjaar van 2021 leverden onderzoeksbureaus Dialogic en Hylkema Erfgoed hun evaluatierapport van de Sim op. Daarin bevelen zij aan om een oplossing te zoeken voor woonhuizen die niet in aanmerking komen voor instandhoudingssubsidie en ook niet voor woonhuissubsidie. Deze aanbeveling is door het Ministerie van OCW overgenomen voor kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik, zoals pastorieën en kosterswoningen. Het blijkt voor de eigenaren van deze gebouwen namelijk moeilijk om het geld voor goed onderhoud op te brengen. Nu kunnen deze eigenaren vanaf 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 instandhoudingssubsidie voor hun (rijksmonumentale) gebouwen aanvragen. 
Lees meer
 

Onderwijs en religieus erfgoed

In de laatste versie van met Hart & Ziel  werd uitvoerig stilgestaan bij verschillende onderwijsopleidingen die in netwerkverband actief zijn rondom religieus erfgoed. Recentelijk zijn op dit terrein nieuwe ontwikkelingen te melden. Zo heeft Hogeschool Saxion de afgelopen jaren derdejaarsstudenten een semester laten werken aan concrete casussen rondom kerken met een vraag op gebied van nevengebruik of herbestemming. Op donderdag 27 januari was de presentatie/XPO van deze studenten van de kunstopleiding Interieur Design & Styling (IDS) aan de Jan des Bouvrie Academy. De studenten presenteerden hun ontwerpen voor de transformatie van religieus erfgoed. Zij hebben hierbij hun kennis van ruimtelijke vormgeven ingezet, met respect voor de historische en architectonische waarden van het gebouw en de gemeenschap. Op deze manier werken studenten met een frisse en onbevangen blik mee aan de toekomst! Het enthousiasme voor deze manier van werken en de bijdrage die het levert aan de maatschappelijke opgave, heeft de opleiding doen besluiten een minor in te richten voor specifiek religieus erfgoed. Daarmee neemt deze opleiding een maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt deelname aan dit thema hiermee ook beschikbaar aan een bredere groep studenten vanuit andere studierichtingen.
In Nijmegen organiseert de faculteit der Letteren zogenaamde denktanks. Tussen de zes tot tien 3e jaarstudenten buigen zich dan samen voor zo’n 2.000 uur over een bepaald thema. Dit jaar is er een groep die aandacht besteed aan de vraag hoe de relatie kerk en stad beetgepakt kan worden. Kerkgebouwen zijn immers geen op zichzelf staande gebouwen. Juist het kerkgebouw vormt onderdeel van een sociaal, ruimtelijk, historisch en cultureel weefsel van de stad (de wijk of het dorp). Het expliciet maken van die verbindingen kan nieuwe dimensies bieden die de toekomst van de kerkgebouwen verstevigen. Het eindproduct dat de studenten opleveren moet een handreiking zijn die andere steden of kerken kunnen gebruiken om de eigen relaties meer inzichtelijk willen maken. Oplevering zal nog voor de zomer plaatsvinden.
 
 
Verzorgd door MailingLijst