Financieel Beleid Woningcorporaties

Heeft plaatsgevonden op 29 september 2022 in Breukelen

Het was een levendige en leerzame dag met veel discussie en een prima evaluatie!
(de overall score was 4.1 op een schaal van 1-5)

Dagvoorzitter Piet Eichholtz, hoogleraar Vastgoedfinanciering en partner bij Finance Ideas, legt uit dat u door inflatie en prijsstijgingen nu “onrendabele mount everests” heeft. We hebben in Nederland gemiddeld 65m2 ten opzichte van 44m2 in Duitsland. Vandaar zijn pleidooi om de prikkels tegen samenwonen weg te nemen. Dit zou voor 170.000 mensen woonruimte creëren.

Rob Haans heeft tijdelijk zijn bestuursfunctie bij de Alliantie neergelegd om aan de taskforce woningbouw mee te werken aan de versnelling van de woningbouw. Er zijn kasten met ‘deals’, maar het commitment is vaak ver te zoeken. De urgentie wordt onderschreven maar niet altijd uitgevoerd. Bovendien leiden subsidies vaak niet tot het gewenste resultaat. Het is juist nu belangrijk om te laten zien dat de corporatiesector haar rol serieus neemt. Prioriteit is om woningen met lage labels versneld te verduurzamen.

Rob Rötscheid, bestuurder van het WSW, stelt de retorische vraag of de leencapaciteit voldoende is. De lening portefeuille neemt toe met ca. 40 miljard. De onderpand waarde bedraagt 300 miljard. Het systeem kan het aan indien de uitgangspunten van de afspraken wordt gevolgd. Maar dat zegt niets over de kasstromen van de individuele woningcorporaties. Rob ziet de dPi’s daarom met belangstelling tegemoet. Corporaties krijgen er door het afschaffen van de verhuurderheffing 1.6 miljard kasstroom bij en het aantal afgegeven bouwvergunningen is sterk gedaald, wat iets zegt over de komende investeringen. Rob ziet daarom op de korte termijn nog weinig problemen.

Gijs Zeestraten, hoofd Woningcorporaties bij BZK, vertelt dat er nu politiek veel draagvlak is voor wat moet en wat kan. Voor de komende tijd moet er een balans worden gevonden tussen betaalbaarheid, leefbaarheid, nieuwbouw en verduurzaming. Door de afschaffing van de verhuurderheffing heeft de politiek hooggespannen verwachtingen over de inspanningen van de corporatiesector. Op 1 oktober moeten de provincies bij het ministerie de invulling geven van de plannen. Daarna moet dit worden uitgewerkt in regionale woondeals en prestatieafspraken op gemeentelijk niveau. Het streven is om dit vanaf 1 januari 2024 te gaan regelen in het wetsvoorstel: “versterking regie volkshuisvesting”.

Eelkje van der Kuilen, partner bij AKD, geeft een juridische update. Corporatiebestuurders zijn geen partij geweest bij de prestatieafspraken en daardoor juridisch niet aan deze afspraken gebonden. Vanwege de stemming is wel sprake van een morele binding. Ze geeft advies: ga niet stilzitten, ga vol aan de slag! En wees pro-actief en transparant. Anders loopt u het risico van een verhuurderheffing 2.0. Marktpartijen zijn de ontbrekende factor. Alle risico’s schuiven ze liefst naar de woningcorporatie. Wees daarop alert!

Reinder Wiersma, partner bij Deloitte, doet uitgebreid verslag over de stand van zaken rond de vennootschapsbelasting, de verhuurderheffing en de ATAD. Met name de ATAD staat stijf van de perverse prikkels. Deze voor beleggers bedoelde regeling heeft als bijeffect dat ook woningcorporaties de rente over leningen niet meer kunnen aftrekken.

Frank Roerdinkholder, manager Financiën en Automatisering bij Domijn, benadrukt de noodzaak om in gesprek te blijven om taken haalbaar te maken en te houden. Ook nam Frank de deelnemers mee in het rondetafelgesprek over de rol van (en het verschil tussen) beleggers en corporaties op de woningmarkt.

Johan Conijn, directeur van Finance Ideas, zegt dat de forse rentestijging leidt tot waardedaling van huurwoningen. Voor commerciële partijen wordt de funding een probleem. Voor woningcorporaties betekent dit een aanslag op de kasstromen en ICR. Johan werkt dit uit aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk. De conclusie is dat de discontovoet fors gaat stijgen waardoor de beleidswaarde navenant flink zal dalen. Vervolgens gaat Johan in op het “drie compartimenten model” dat kan helpen bij uw financiële sturing.

Elles Dost, bestuurder van Lefier, meent dat prikkels niet nodig zijn. Wij zijn intrinsiek al voldoende gemotiveerd. Het Rijk moet de randvoorwaarden vaststellen, de corporatiesector kent haar verantwoordelijkheden. Er gebeurt dus al heel veel. In 2021 was het bezit van Lefier gemiddeld al op label B. In de afsluitende discussie zegt Piet: "We moeten af van het micromanagement van het Rijk." Daar sluit Elles zich graag bij aan: “Wonen is Lokaal” terwijl het beleid landelijk en generiek wordt vastgesteld.

Tenslotte zorgt Arnold Pureveen, CFO van Woonzorg Nederland, zorgt voor een levendige afsluiting middels een vijftal stellingen. Een grote meerderheid van de deelnemers stemt positief op de stellingen: Corporaties moeten prioriteren wat ze echt willen ten aanzien van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid; Zonder pipeline management gaan we onze ambities niet realiseren; om samenwonen te realiseren moeten we meer geclusterde woonvormen bouwen en het DrieCompartimentenModel is een operationele variant van het ‘duurzaam business model’ op kasstromen.

Het was weer een prima dag met veel discussie. U kunt het seminar nog met 6 PE terugkijken.
 
 

Programma

 
09.00 - Ontvangst
 
Piet eichholtz
09.45 - Opening door dagvoorzitter Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoed financiering Universiteit Maastricht en partner Finance Ideas
• Samenvatting actualiteiten corporatiesector
• Oplossingsrichtingen voor het woningtekort en de rol van woningcorporaties?
• Wat kunt u vandaag verwachten?
 
GijsZeestraten
10.00 - Gijs Zeestraten, hoofd Woningcorporaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Samenvatting programma's "Een thuis voor iedereen" en "Betaalbaar Wonen"
• Wat betekent dit voor huren, huurtoeslag, verhuurderheffing en belastingen?
• Wat is de stand van zaken rond de prestatieafspraken?
 
Rob haans
10.30 - Rob Haans, bestuursvoorzitter De Alliantie en lid Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties
• Wat zijn de afspraken voor de versnelde bouw van sociale huurwoningen?
• Welke rol speelt publiek-private samenwerking? Hoe geef je die vorm?
• Hoe geeft De Alliantie invulling aan versnelling van de woningbouwplannen?
 
11.00 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffiepauze
 
Rob
11.30 - Rob Rötscheid, bestuurder Waarborgfonds Sociale Woningbouw
• Wat betekent de afschaffing van de verhuurderheffing voor de leencapaciteit en de hieraan gerelateerde prestatieafspraken?
• Welke rol speelt de stijgende rente en inflatie voor de corporatiesector en de borgbaarheid?
• Kunnen de nieuwbouwplannen duurzaam worden geborgd?
 
Eelkjevdkuilen
12.00 - Eelkje van der Kuilen, partner bij AKD en adviseur van corporaties
• Juridische aandachtspunten voor de corporatiesector
• Wat zijn de gevolgen van de komende wet "regie volkshuisvesting"?
 
12.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door lunchpauze
 
ReinderWiersma
13.30 - Reinder Wiersma, partner bij Deloitte
• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verhuurderheffing?
• Wat is het effect van de ATAD bij stijgende investeringen?
• Hoeveel bedragen de kosten van de vennootschapsbelasting voor de corporatiesector?
• Zijn de eerdere VSO's nog toereikend?
• Aanbevelingen voor het fiscale beleid van de corporatiesector
 
FrankRoerdinkholder
14.00 - Frank Roerdinkholder, manager Financiën en Automatisering bij Domijn, commissaris bij De Woonmensen en lid van de Regionale Werkgroep Twente verhuurdersheffing
• Verslag gesprek Tweede Kamercommissie over de rol van corporaties in de woningmarkt en de 'position paper' van Domijn
• Wat levert de afschaffing van de verhuurderheffing nu echt op en hoe zorgen we dat we als corporaties de regie houden?
• Hoe maakt Domijn keuzes tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid én blijft ze financieel op koers? 
 
14.30 - Ruimte voor discussie, gevolgd door koffie, thee en frisdrank ‘break’
 
JohanConijn
15.00 - Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, lid RvC BNG bank en directeur van Finance Ideas 
• Van Driekamermodel naar het Driecompartimentenmodel!
• Hoe kan een corporatie sturen op een duurzaam verdienmodel?
• Hoe kan de woningcorporatie haar eigen financiële grenzen in acht nemen?
 
EllesArnold
15.30 - Elles Dost, bestuurder Lefier, en Arnold Pureveen, CFO van Woonzorg Nederland
• Biedt het regeringsbeleid voldoende prikkels om nog meer te presteren?
• Uitdagingen voor het financiële beleid van woningcorporaties
 
16.15 - Napraten met hapje en drankje
 
17.00 - Einde programma
 

Meer informatie

 
Bestemd voor: directeur-bestuurders en leden Raad van Commissarissen, managers beleid, financiën en wonen, controllers en adviseurs van woningcorporaties en gemeenten.

De kosten bedragen € 595 vrijgesteld van BTW.

U kunt in de zaal deelnemen, online meekijken (en deelnemen aan de chat en mentimeter stellingen) of het seminar achteraf (eventueel in delen) kijken, wanneer dat het beste schikt.

SOM is door het CEDEO en het NBA erkend als onderwijsinstelling (6 PE).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Zodoende kwalificeren de SOM-seminars zich voor de PE-verplichtingen voor bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. Tevens voldoen de SOM-seminars aan de voorwaarden voor de studieverplichtingen voor financiële professionals (RA, RC, HOFAM).

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!

Het van der Valk Hotel in Breukelen (Stationsweg 91) ligt direct naast het NS station Breukelen (bij Utrecht) en beschikt over veel parkeerruimte waar u zonder kosten mag parkeren.

Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
 
 
Videobird
Voor de livestream worden meerdere camera's ingezet voor een excellente beleving
 
 
Seminars op Maat
0650640101
Cedeo erkenning    CRKBO    PE punten    CEDEO

Verzorgd door MailingLijst