Deposities rond huis en erf samengebracht in nieuwe Oogst voor Malta-synthese

Opgravingen van nederzettingen binnen de context van 'Malta' hebben inmiddels talloze (mogelijke) deposities aan het licht gebracht. In de rapportages worden deze in rituele termen geduid. ‘Het rituele’ is van belang omdat het de kans biedt om fysieke fenomenen in het archeologische bodemarchief te verbinden met de betekenisvolle leefwereld van vroegere samenlevingen.

In het recent verschenen rapport Gewoon bijzonder. Archeologisch onderzoek naar speciale depositiepraktijken rond huis en erf (neolithicum-nieuwe tijd) zijn de 'speciale' deposities systematisch geïnventariseerd, geanalyseerd en samengebracht.
Download publicatie hier
 
Bronze gun and congor eel james clark
Een van de kanonnen op de zeebodem ©Nautical Archaeology Society/James Clark

Eastbourne-wrak blijkt Klein Hollandia (1656-1672)

Een team van Nederlandse en Britse maritiem archeologen, afkomstig van de RCE, de Nautical Archaeology Society en Historic England, heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het identificeren van een scheepswrak bij de kust van Eastbourne. Uiteindelijk hebben ze het schip kunnen identificeren als het 17e eeuwse Nederlandse oorlogsschip Klein Hollandia. Dit lukte door het verzamelen van bewijs tijdens duikexpedities met een team van professionele en vrijwillige duikers, en door archiefonderzoek en dendrochronologisch onderzoek (naar jaarringen in bomen) van houtmonsters. De staat van het wrak is opmerkelijk goed en kan mogelijk een schat aan informatie geven over de bouw van 17e-eeuwse Nederlandse oorlogsschepen en de gebeurtenissen tijdens de laatste reis van het schip.
 
Afb mm) tb
Linker- en rechteropperarmbenen in verschillende tinten bruin en mate van verwering

Een fysisch antropologisch onderzoek van opgebaggerd bot uit de Maas

Tijdens grootschalige baggerwerkzaamheden in plangebied ‘Over de Maas’ bij Moordhuizen zijn 330 menselijke skeletresten verzameld. Constance van der Linde van Tot op het Bot heeft dit materiaal onderzocht binnen het programma Maritiem Erfgoed Nederland en geconcludeerd dat het om resten gaat van minimaal 35 individuen uit zeker drie verschillende periode: vroege/midden ijzertijd, Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Het bleek mogelijk om meerdere incomplete skeletten en bijna intacte schedels te reconstrueren. De sporen op de botten tonen aan dat het materiaal op verschillende locaties in de rivier heeft gelegen en dat de dode lichamen snel zijn afgedekt door water of aarde. Sporen van (wapen)geweld ontbreken en voor geen van de individuen kon een doodsoorzaak worden bepaald. Meerdere verklaringen voor de aanwezigheid van het menselijke materiaal zijn mogelijk. Aanvullend onderzoek is nodig om dit helderder in beeld te krijgen.
Lees meer
 
Download publicatie
   
Sestertius Trajanus Foto Diederick Habermehl
Sestertius Trajanus ©Diederick Habermehl

Symposium Villa Voerendaal

Na jaren van onderzoek presenteren archeologen tijdens het symposium Villa Voerendaal de resultaten van de Romeinse Villa van Voerendaal in het Limburgs Museum. Op vrijdagmiddag 31 maart kunt u hier digitaal bij aanwezig zijn.
Programma en aanmelden
 
Rk trumpet bell
Beker van een trompet, gevonden in het wrak van de Rooswijk ©MSDS Marine

De Rooswijk trompet

In 2017 en 2018 onderzocht de RCE samen met haar Britse partners Historic England en MSDS Marine het wrak van de Rooswijk. Dit schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zonk in 1740 tijdens een storm op de Goodwin Sands voor de kust van Engeland. Zo’n 3.000 objecten zijn naar boven gehaald voor verder onderzoek, waaronder delen van een trompet. Op onze Engelstalige website is een blog te lezen over deze trompet, waarom dit instrument aan boord was van de Rooswijk, en wie waarschijnlijk de vervaardiger was.
Lees meer
 
Lionspolder RAM RCE th
Lionspolder ©RCE

Booronderzoek Lionserpolder

In RAM275 wordt het booronderzoek gepresenteerd dat in 2020 is uitgevoerd in de Lionserpolder (gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân). Het onderzoek maakt deel uit van het meerjarige project van de RCE in het gebied. Het doel van het veldwerk was meer informatie te verkrijgen over sporen van mogelijk oude sloten en geulen die zichtbaar waren op remote sensing-beelden (oude en recente luchtfoto’s, satellietbeelden en het AHN). 
 
Groepsfoto Archeo
©RCE

Vanuit de lucht zie je meer

Het eerste exemplaar van de publicatie Vanuit de lucht zie je meer. Remote sensing in de Nederlandse archeologie (NAR80) is uitgereikt. Jos Bazelmans (RCE) overhandigde het boek aan Willy Metz, Lide Brongers en Eelco Beukers. Willy Metz is pionier op het gebied van archeologische remote sensing, maakte vooral in West-Friesland talloze foto's en promoveerde in 1993 op dit onderwerp. Lide Brongers is de weduwe van Ayolt Brongers die tussen 1962 en 1998 als wetenschappelijk hoofdambtenaar werkzaam was bij de ROB. Hij onderkende als een van de eersten de waarde van luchtfoto’s voor het opsporen van archeologische overblijfselen. Eelco Beukers verzorgde de technische redactie van het boek.
Download publicatie
 
Download publicatie
   
Duiker Foto RCE
©RCE

Procedures maritiem erfgoedbeheer in beeld gebracht

Het Rijk heeft een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. Zonder verantwoord beheer verdwijnen namelijk de vele wrakken die over de hele wereld verspreid liggen. Samen met partners heeft de Rijksdienst daarom gekeken naar de verschillende stappen die nodig zijn voor een duurzaam beheer, inclusief de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Hieruit zijn beleid, protocollen en een gewenste manier van werken voortgekomen, bedoeld voor onder anderen maritiem erfgoedprofessionals, beheerders, overheden en derden die vondsten doen. De protocollen zijn opgesteld binnen het kader van het programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021.
 
Veldraadpleging th
©SIKB

KNA 5.0 van start

"Maak de KNA 5.0 flexibeler zodat het mogelijk wordt om in specifieke gevallen een ‘stap’ over te slaan." "Laat de gemeente zelf de eisen van het bevoegd gezag in een PvE opstellen, in plaats van dat aan de opdrachtgever te laten." "Zorg voor een betere overleg- en feedbackstructuur tussen specialisten, veldarcheologen, synthetiserende projectleiders én bevoegde overheden en depotbeheerders." Dat zijn enkele suggesties die tijdens de eerste Veldraadpleging op 25 januari over de nieuwe KNA werden gedaan. Een kleine tachtig archeologen namen hieraan deel, onder leiding van dagvoorzitter Mariëtte de Rooij.
Lees meer
 
Lees meer
   
Cover cuba ii
Duikers onderzoeken scheepsresten in Cuba die mogelijk een relatie hebben met de vloot van Admiraal Cornelis Jol, waarvan verschillende schepen tijdens een storm in 1640 vergingen ©M.Manders/RCE

Eindpublicatie Programma Maritiem Internationaal

In de periode 2017-2021 heeft de RCE met het programma Maritiem Erfgoed Internationaal een stevige basis gelegd voor maritiem erfgoedbeheer. Eind 2022 verscheen het eindrapport waarin het opgezette beleid, activiteiten en resultaten zijn beschreven. Het programma had als doelen om, in samenwerking met partners, een effectief beheer van Nederlandse scheepswrakken in buitenlandse wateren op te zetten en uit te voeren, de opgedane data en kennis beschikbaar te maken voor anderen, begrip te kweken voor het verleden en ruimte te scheppen voor verwondering. De noodzaak voor internationaal afgestemd beleid en uitvoering daarvan is de hoeveelheid Nederlandse scheepswrakken die over de wereld verspreid liggen.  
Lees meer
 
Wirdum Dorpsaanzicht DJI NB
Wirdum Dorpsaanzicht © erfgoedfoto.nl | r.j. stöver

Instandhouding archeologische rijksmonumenten

In het project Maatregelen zijn op enkele rijksmonumenten specifieke inrichtings- en beheermaatregelen uitgevoerd. Daarbij kunnen kennis, voorgestelde ingrepen en strategieën in de praktijk worden getoetst. De onderwerpen werden zo gekozen dat ze als voorbeeld dienen voor een grotere groep monumenten. Het project Maatregelen is onderdeel van het programma Instandhouding van Archeologische Rijksmonumenten (2018-2021).

Lees meer
 
Rooswijk project Michael Pitts
©#Rooswijk1740-project/Michael Pitts

Oratie Martijn Manders live te volgen

Dr. Martijn Manders is vanuit de RCE benoemd tot bijzonder hoogleraar Underwater Archaeology and Maritime Heritage Management aan de Universiteit Leiden. Op 17 april spreekt hij zijn oratie uit, getiteld: “Onbekend maar zeer bemind. De noodzaak van onderwaterarcheologie en het onderzoek van maritiem erfgoed voor onze kennis- en identiteitsvorming”. De livestream is vanaf 16.15u te volgen. 
Lees meer
 
ERIHS

E-RIHS-project ‘Samen Kennis Maken'

Een nieuw digitaal platform voor de archeologie, wat is dat, hoe gaat dat eruitzien en voor wie is het?Vorig jaar september is het E-RIHS-project ‘Samen Kennis Maken’ gestart door allerlei specialisten, archeologen en erfgoedexperts samen te brengen. Onder deze paraplu worden vier projecten uitgevoerd, met begeleiding vanuit de RCE/met de RCE in een begeleidende rol. Een daarvan is in handen van de SIKB, met als doel natuurwetenschappers en archeologen dichter bij elkaar brengen. Voor de basis van het op te zetten digitale platform wordt er gewerkt aan een overzicht van relevante en potentieel relevante wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, methoden en technieken. Tegelijkertijd wordt ook de behoefte onder archeologen gepeild. De contouren en inhoud van dit platform gaan zich de komende maanden steeds scherper aftekenen. 
 
Archeologie juli Machteld Linssen

Meld je initiatief voor 'Faro II'

De RCE is door het ministerie van OCW gevraagd vorm te geven aan het vervolg van Faro. En dit gebeurt opnieuw samen met het brede erfgoedveld. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft een bedrag van 6 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2023-2025. Dit geld is voor concrete initiatieven die Faro verankeren in de erfgoedzorg. De Uitvoeringsagenda FaroDeel I is hiervoor de leidraad.

Het is inmiddels mogelijk om initiatieven te delen. Een initiatief moet inhoudelijk aansluiten bij de drie richtinggevende principes en de zestien thema's in de Uitvoeringsagenda. Een van die thema's is archeologie. Op het prikbord van het Platform Faro kun je jouw ideeën en plannen delen, inbreng van anderen vragen en partners zoeken. Op 22 en 24 maart zijn er digitale bijeenkomsten waarin het proces rond de Faro-initiatieven wordt toegelicht.
Lees meer
   

Leergang ErfgoedFilosofie

Op 14 april start een nieuwe Leergang ErfgoedFilosofie voor de ervaren erfgoedprofessional, die werkt op strategisch niveau en op zoek is naar meer diepgang in het erfgoedwerk. In de leergang behandel je samen met andere professionals verschillende erfgoeddilemma’s. Door tijdens de leergang te reflecteren en een visie te ontwikkelen, verruim je jouw blik op erfgoed. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Lees meer
 
Verzorgd door MailingLijst