‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Persbericht header
Van Abbemuseum
Ward Rennen (directeur Eindhoven Museum) en Charles Esche (directeur Van Abbemuseum) met de gezamenlijke aankoop. Foto: Max Kneefel
Van Abbemuseum en Eindhoven Museum kopen bijzondere werken van kunstenaar Jan Toorop

Het Van Abbemuseum en Eindhoven Museum kochten gezamenlijk twee werken van Jan Toorop: een belangrijke Nederlandse kunstenaar uit de periode rond 1900. Het is voor het eerst dat de twee Eindhovense musea samen een aankoop doen. De werken laten een belangrijk onderdeel van de Eindhovense geschiedenis zien.

Unieke krijttekeningen
Het Van Abbemuseum en Eindhoven Museum hebben sinds kort twee krijttekeningen van kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) in hun bezit. De kleurrijke werken zijn gemaakt in 1918 en laten vrouwelijke fabrieksarbeiders van Eindhovense sigarenfabriek Mignot & De Block zien. Deze industrie is nauw verweven met het Van Abbemuseum. “Het Van Abbemuseum, dat in 1936 zijn deuren opende, was een initiatief van Henri van Abbe: een Eindhovense sigarenhandelaar”, zegt Steven ten Thije, Hoofd Collecties van het museum. Toorops tekeningen waren tot voor kort in handen van familieleden van Adolph Mignot, een van de oprichters van Mignot & De Block. Eindhoven Museum ontving de tip die leidde tot de aankoop van de werken.


CharlesEsche WardRennen maxkneefel KH
Foto: Max Kneefel

Invloed op de regio
Mignot & De Block was destijds een van de grootste spelers in de bloeiende sigarenindustrie van Eindhoven. Een industrie die veel invloed heeft gehad op de regio. “Eindhoven is erg belangrijk als technische stad en industriële maakstad”, aldus Klaartje Groot, Hoofd Collecties en Onderzoek bij Eindhoven Museum. “Mignot & De Block had een prominente rol in de industrialisatie van de negentiende eeuw. Ook waren ze een tijd de grootste werkgever van Eindhoven. Arbeiders hebben de stad groot gemaakt.” Mignot & De Block was daarnaast een van de eerste fabrieken in de regio die steeds meer vrouwen in dienst nam. Vrouwen die zijn afgebeeld op Toorops tekeningen.

Meer samenwerking
Het Van Abbemuseum en Eindhoven Museum beschouwen de aankoop als een eerste wapenfeit in een bredere samenwerking. “Wij zagen dit als een mooie kans om een punt van ontmoeting tussen onze musea te vieren”, aldus Ten Thije. “En wat mij betreft, is het een gebaar richting een toekomst waarin we meer samenwerken. Als kunstmuseum en geschiedenismuseum zijn we partners. We vertellen beide de verhalen van de stad, alleen vanuit verschillende perspectieven.” De musea zijn momenteel in gesprek over waar Toorops tekeningen voor het eerst te zien zullen zijn.

Koloniale verleden
Toorop werd geboren in Indonesië, maar was als kunstenaar actief in Nederland. Zijn Nederlands-Indische achtergrond maakte hem een bijzonder persoon in de schildergemeenschap van die tijd. Toorops achtergrond geeft de werken extra betekenis voor het Van Abbemuseum. Henri van Abbe’s sigaren werden namelijk gemaakt met tabak afkomstig uit Sumatra. “We vinden dat we ons daar bewust van moeten zijn en een completer verhaal moeten vertellen. We doen op dit moment onderzoek naar de werk- en levensomstandigheden op Deli (Sumatra). Een eerste gedeelte van dit onderzoek presenteren we in de kelder van het museum, onder de naam Verborgen Verbanden. We willen zo aandacht geven aan de onderdrukking en het verzet op de plantages.”

Jan Toorop
Jan Toorop (1858-1928) was een invloedrijke, markante kunstenaar. Samen met Van Gogh en Mondriaan behoort hij tot de belangrijkste Nederlandse schilders van zijn tijd. Toorop begon als impressionist, maar ontwikkelde zijn stijl later richting het pointillisme en symbolisme. Naast zijn werk als kunstschilder ontwierp Toorop ook illustraties, boekbanden, keramiek en reclame-uitingen. Zijn werk is geliefd bij een groot publiek.

Noot voor de redactie
Voor beeldmateriaal en vragen
Kelly Hamers, Communicatie & Pers
M: +31 (0)6 2810 0149
E: pressoffice@vanabbemuseum.nl
ENGLISH
Van Abbemuseum and Eindhoven Museum purchase exceptional works by artist Jan Toorop

The Van Abbemuseum and Eindhoven Museum collectively bought two works by Jan Toorop: an influential Dutch artist from the period around 1900. This marks the first joint purchase of the Eindhoven museums. The works showcase an important part of the city’s history.

Unique chalk drawings
The Van Abbemuseum and Eindhoven Museum recently acquired two chalk drawings by artist Jan Toorop (1858-1928). The colourful works were made in 1918 and show female factory workers in Eindhoven's cigar factory Mignot & De Block. This industry is closely linked to the Van Abbemuseum. "The Van Abbemuseum, which opened its doors in 1936, was an initiative by Henri van Abbe: an entrepreneur in Eindhoven’s tobacco industry," says Steven ten Thije, Head of Collections at the museum. Toorop's drawings were until recently in the care of relatives of Adolph Mignot, one of the founders of Mignot & De Block. Eindhoven Museum received the information that led to the purchase of the works.

CharlesEsche WardRennen maxkneefel KH
Photo: Max Kneefel

Influence on the region
Around the time the works were made, Mignot & De Block was one of the largest companies in Eindhoven's thriving cigar industry. An industry that had a lot of influence on the Eindhoven area. "Eindhoven is very important as a technical city and industrial manufacturing city," says Klaartje Groot, Head of Collections and Research at Eindhoven Museum. "Mignot & De Block had a leading role in the industrialisation of the nineteenth century. For a while, they were also Eindhoven's largest employer. Laborers built the Eindhoven we know today." In addition, Mignot & De Block was one of the first factories in the region to increasingly employ women. Women who are depicted in Toorop's drawings.

Increasing collaboration
The Van Abbemuseum and Eindhoven Museum consider the acquisition the first feat in a broader collaboration. "We saw this as a great opportunity to celebrate a point of similarity and connection between our museums," says Ten Thije. "And as far as I’m concerned, it is a gesture towards a future in which we’ll be working together more. As an art museum and a history museum, we are partners. We both tell the stories of the city, just from different perspectives." The museums are currently in talks about where Toorop's drawings will be on display for the first time.

Colonial past
Toorop was born in Indonesia but was an active part of the art community in the Netherlands. His Dutch-Indonesian background made him a remarkable artist in the painters’ community of the time. For the Van Abbemuseum, Toorop's background gives the works extra significance. Henri van Abbe's cigars were made with tobacco from Sumatra. "We think we should be aware of that and tell a more complete story”, according to Ten Thije. “We are currently researching the working and living conditions in Deli, Sumatra. We’re showing the first part of this research in the museum's basement, under the name Hidden Connections. With this exhibition, we aim to draw attention to the oppression and resistance on the plantations."

Jan Toorop
Jan Toorop (1858-1928) was an influential, notable artist. Along with Van Gogh and Mondrian, he is among the most important Dutch painters of his time. Toorop began as an impressionist but later developed his style towards pointillism and symbolism. Next to his work as a painter, Toorop also designed illustrations, book bindings, ceramics, and advertisements. His work is popular among a wide audience.

For visual material or questions
Kelly Hamers, Communication & Press
M: +31 (0)6 28100149
E: pressoffice@vanabbemuseum.nl
Bezoekadres / Visiting address
Stratumsedijk 2, Eindhoven
Openingstijden / Opening hours
Dinsdag t/m zondag / Tuesday to Sunday 11.00 - 17.00.
Het museum is gesloten op Koningsdag, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. / The museum is closed on King's Day, Christmas Day and New Year's Day.

Entreeprijzen / Admission
Volwassenen / Adults - € 13
Studenten, CJP houders / Students - € 6
Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart, VriendenLoterij VIP-kaart & iedere dinsdagmiddag na 15 uur - Gratis
Children under 13, Museum card, VriendenLoterij VIP card & every Tuesday afternoon after 3 pm - Free


Meer info / More info: vanabbemuseum.nl/

Facebook Twitter
YouTube
Het Van Abbemuseum wordt onder andere ondersteund door / is supported by:

VAM nieuwsbrief banner 

Verzorgd door MailingLijst