Faro dag okt banner
 
Beste relatie,

Voor de eerste van de drie tranches van de Faro-regeling (aanvraagronde 2023) is de kogel door de kerk. Zesentwintig initiatieven komen in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de Uitvoeringsagenda Faro. De begeleidingsgroep heeft alle 36 ingediende initiatieven beoordeeld, punten toegekend en is zo tot een selectielijst gekomen. Dit is gedaan op basis van een toets aan de criteria van de regeling en de reacties van het Faro-netwerk. Van de tien initiatieven die niet gehonoreerd zijn, kreeg een groot deel wel een positieve beoordeling maar was het budget voor deze aanvraagronde helaas ontoereikend. Demissionair staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) heeft het voorstel van de begeleidingsgroep overgenomen.

De selectielijst is de uitkomst van een voor het erfgoedveld experimenteel proces dat aansluit op het gedachtegoed van het Verdrag van Faro. Voor wie ons al een tijdje volgt is het verhaal bekend: alle voorstellen zijn openbaar en de initiatiefnemers, betrokkenen in het erfgoedveld en het Faro-netwerk kunnen samenwerking zoeken, elkaar tips geven of kritisch beschouwen. De mogelijkheid tot feedback op het online Faro-platform en een live netwerkbijeenkomst waren ingrediënten voor de uiteindelijke beoordeling.

Nu breekt een volgende fase aan. De geselecteerde initiatieven kunnen nu officieel een aanvraag indienen. Deze initiatieven gaan invulling geven aan een aantal ambities uit de Uitvoeringsagenda Faro. Met elkaar gaan we ze uiteraard op de voet volgen. Ervaringen en resultaten moeten ten goede komen aan het hele erfgoedveld. En dan gaan we ons tegelijkertijd voorbereiden op de tweede ronde. Hierbij nemen we de ervaringen van de eerste ronde mee. We organiseren binnenkort een evaluatiemoment. Op diverse punten zijn er verbeteringen mogelijk, mede ingegeven door het Faro-netwerk. Ook heel Faro.

Machteld Linssen
Programmaleider Faro
 
 

Faro-subsidies toegekend aan meerdere thema's en partijen

 
 
Van de 26 projecten die subsidie krijgen vallen meerdere initiatieven binnen de thema’s (van de Uitvoeringsagenda Faro) Democratische vernieuwing, Leefomgeving, Archeologie, Waarderen van erfgoed en Erfgoedopleidingen. Onder de aanvragers bevinden zich onder meer musea, erfgoedhuizen, landelijke vrijwilligersorganisaties en burgerbewegingen, opleidingen en gemeenten. Er zijn twee initiatieven uit Caribisch Nederland bij. Binnen Europees Nederland is sprake van een regionale spreiding. Naast landelijke projecten zijn er onder meer initiatieven in Leeuwarden, Terschelling, Lelystad, Almere, Zaanstad, Rotterdam, Zoetermeer, Valkenswaard, Ellecom, Withuis/Eijsden en Vrouwenpolder. Benieuwd om welke initiatieven het gaat? Kijk op het Faro-platform voor meer informatie.
Lees meer en bekijk de selectielijst
 

De blik op 2024

Het Faro-team kijkt alweer vooruit naar de volgende financieringsronde. Eerst gaan we de werkwijze en processen evalueren en bijstellen. Vervolgens verwachten we dat ergens in het voorjaar het prikbord op het Faro-platform weer zal openen om ideeën voor nieuwe initiatieven te delen. Dan is ook bekend voor welke thema's nog budget is. Verder zijn er ontwikkelingen rondom het "lerend netwerk" die we in een volgende Update zullen delen.
 
 

Nieuwe berichten Platform Faro

 
 
Op Platform Faro informeren we belangstellenden over de realisatie van de Faro Uitvoeringsagenda. Ook is het platform de plek voor nieuws, publicaties en "Faro in de praktijk". Hieronder een selectie van recente berichten.
 
 
Overhandiging Unesco advies the culture update Faro

Unesco-advies 'On(ver)vangbaar' pleit voor de kracht van the culture

De Nederlandse Unesco Commissie heeft op vrijdag 17 november het advies 'On(ver)vangbaar. De innovatieve kracht van the culture' overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. Het advies roept op om beleid te maken dat recht doet aan de diversiteit en rijkdom van cultuuruitingen in Nederland. In het advies staat het culturele ecosysteem the culture centraal, dat het middelpunt vormt van de culturele leefwereld van grote groepen jongeren, makers en communities.
 
Archeologie Wilde Buitendagen Anton Cruysheer Faro update

Nieuwe regeling voor publieksbereik en -participatie bij het Cultuurfonds

Dankzij de gelden die de staatssecretaris beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het advies 'Archeologie bij de tijd' van de Raad voor Cultuur is er nu een nieuwe financieringsregeling bij het Cultuurfonds. Behalve overheden kunnen alle mensen en organisaties een aanvraag indienen. Voor aanvragen gaat de voorkeur uit naar initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Omdat bewustwording een belangrijke bouwsteen voor participatie is, komen ook initiatieven op het gebied van publieksbereik voor ondersteuning in aanmerking.
Lees meer
 
Lees meer
   
President Steyn Deventer JanB wankele sokkels

'Wankele Sokkels' biedt handvatten voor gesprek over omstreden monumenten

Standbeelden, borstbeelden, gedenkstenen en andere monumenten in de openbare ruimte: vaak lopen we er onbekommerd langs, soms bieden ze troost of bewonderen we ze, maar soms ook vormen ze letterlijk stenen des aanstoots die nog maar moeten bewijzen of ze hun plek in de openbare ruimte nog verdienen. Op 23 oktober presenteerde de KNAW het rapport 'Wankele Sokkels. Omstreden Monumenten in de Openbare Ruimte'. Onderzocht is wat monumenten omstreden maakt en hoe je er een evenwichtig gesprek over kunt voeren.
 
Boei Slot Schaesberg opening Smidse erfgoedparticipatie

"Erfgoedparticipatie is niet te vatten in een set van regels"

Wat betekent het Verdrag van Faro voor de Nederlandse erfgoedzorg, wat is erfgoedparticipatie nu precies en hoe kun je ermee aan de slag? Die vragen staan centraal in een gesprek met Lorna Cruickshanks, participatiespecialist, en Robin Raaijmakers, programmamedewerker erfgoed & participatie. Beiden werken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In verschillende rollen waren zij betrokken bij de erfgoedparticipatielabs die in 2024 een vervolg krijgen. "Participatief werken begint bij het willen begrijpen van elkaar."
Lees meer
 
Lees meer
   
Atlas van de oversteek update Faro

'Atlas van de oversteek' stelt verhalen Indonesische migranten centraal

Erfgoed draait om mensen. Dat wordt weer eens duidelijk bij het erfgoed van het Indisch Herinneringscentrum in de vorm van persoonlijke verhalen over familiegeschiedenis. Gedeelde ervaring was daarbij belangrijk, zoals blijkt uit het boek 'Atlas van de oversteek: de naoorlogse migratie vanuit Indonesië naar Nederland'. Ruim 300.000 mensen uit Indonesië en omstreken zijn gevlucht na oorlogsgeweld en op drift geraakt richting Nederland. Het boek gaat over hun verhaal, compact beschreven en verrijkt met infographics en beeldmateriaal.
 
Co waarderen nov

Netwerkbijeenkomst Co-waarderen goed bezocht

Op 2 november 2023 was er een ondanks de storm goed bezochte bijeenkomst van het 'netwerk co-waarderen' in Museum Sophiahof. De deelnemers gingen in gesprek met Richard Kofi over het Museum of Black Futures en met medewerkers en een extern betrokkene van het project 'Koloniaal Den Haag'. Dat was eerder dit jaar in het Haags Historisch Museum te zien. Ook werd er door de RCE en FARO Vlaanderen een workshop 'Community Mapping' verzorgd en waren er gesprekken aan de hand van gegeven dilemma's op kletskaarten.
Lees meer
 
Lees het verslag
   

Agenda

 
 

Netwerkbijeenkomst "Particulier hier?!" (Utrecht)
7 december 2023, 13:30 - 18:00 uur

Kennisplatform Particuliere archieven van KIA (Kennisnetwerk Informatie en Archief) stelde in 2022 een enquête op om kwesties en vragen die spelen op het gebied van particuliere archieven te achterhalen. Een van de belangrijkste uitkomsten van de enquête was dat archivarissen die zich bezighouden met particuliere archieven graag meer en open met elkaar willen communiceren. Hoog tijd dus voor een bijeenkomst om het met elkaar over deze fantastische archieven te hebben.

Symposium "Oral History, een stap verder" (Amersfoort)
8 december 2023, 10:00 - 17:00 uur

Op vrijdag 8 december organiseert het Knooppunt 'Sprekende geschiedenis' het symposium "Oral History, een stap verder" bij de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in Amersfoort. Het symposium biedt een divers programma waarbij de uitkomsten van eerdere expertmeetings met musea en archieven een vervolg krijgen met inspirerende sprekers, cases en workshops.

Informatiebijeenkomst "Erfgoed en de Omgevingswet" (Amersfoort)
13 december 2023, 09:00 - 12:00 uur

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet wil zorgen voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgang met het cultureel erfgoed is daarbij één van de te regelen belangen. Voor het zover is, organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een bijeenkomst voor het erfgoedveld. Op woensdagochtend 13 december wordt stilgestaan bij hoe cultureel erfgoed in de Omgevingswet duidelijker onderdeel uit gaat maken van de 'voorkant van het proces'.

Publieksevenement "Met andere ogen: sporen van slavernijverleden in ons erfgoed" (Amersfoort)
13 december 2023, 15:30 - 18:00 uur

Het slavernijverleden is een pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis. Als we naar onze omgeving kijken, naar de historische gebouwen om ons heen, naar onze musea en hun collecties, wat is het dan dat zij vertellen over het slavernijverleden? Welke betekenis geven we daaraan en wat vertellen we daarover? In het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023 - 2024, dat de afschaffing van slavernij in Suriname en op de Caribische eilanden markeert, organiseert de RCE een publieksbijeenkomst. Hierin wordt aan de hand van concrete cases naar bovenstaande vragen gekeken.

Bekijk de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 
 

Over deze update

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het programma Faro dat wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar faro@cultureelerfgoed.nl.

We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
 
 
Verzorgd door MailingLijst